Algemene voorwaarden Funnel Adviseur marketingadviesdiensten

Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: de volgende bepalingen die hieronder worden uiteengezet.
 2. Funnel Adviseur: marketingadviesbureau, KvK-nummer: 91131235.
 3. Klant: de partij die met het bureau een contract aangaat of beoogt aan te gaan.
 4. Opdracht: elke overeenkomst tussen het bureau en de klant met betrekking tot de levering van producten en diensten aan de klant.
 5. Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van het bureau om een opdracht met de klant aan te gaan.
 6. Materialen: alle rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties en andere tastbare objecten die door het bureau worden ontwikkeld in het kader van de opdracht.

Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar via:

Aanbiedingen en offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, geldig gedurende maximaal vier weken, en verbinden Funnel Adviseur alleen indien ze schriftelijk of per e-mail zijn vastgelegd en zijn overeengekomen met de klant in een ondertekende opdrachtbevestiging of op andere wijze zijn bevestigd.

Overeenkomsten en beëindiging

Voor onze (online) marketingadviesdiensten hanteert Funnel Adviseur verschillende samenwerkingsvormen, afhankelijk van de wensen, behoeften en aard van de opdracht.

Duurovereenkomsten

Funnel Adviseur werkt met duurovereenkomsten waarin wordt overeengekomen dat we gedurende een bepaalde periode een project zullen uitvoeren. In overleg wordt het project ingevuld met een vastgesteld aantal uren zoals vermeld in de offerte, die binnen de specifieke periode aan het project zullen worden besteed. Aan het einde van de vastgestelde periode zal de samenwerking worden geëvalueerd. We zullen dan bespreken of een nieuwe overeenkomst nodig is of dat het project of de samenwerking wordt beëindigd.

Doorlopende overeenkomsten

Funnel Adviseur werkt met doorlopende overeenkomsten waarin wordt overeengekomen dat we voor onbepaalde tijd een project zullen uitvoeren. In overleg wordt het project ingevuld met een vastgesteld aantal uren per maand, zoals uiteengezet in de offerte. Op regelmatige basis zullen we de doelstellingen, resultaten en voortgang van de samenwerking bespreken.

Opzegging van een doorlopende overeenkomst moet schriftelijk of per e-mail plaatsvinden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Funnel Adviseur behoudt te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen met opgave van redenen in schriftelijke vorm. Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, is de klant verplicht om de reeds geleverde diensten te betalen, vermeerderd met de kosten van ten minste 50% van de niet-afgeronde opdracht en de kosten die Funnel Adviseur heeft gemaakt als gevolg van het niet voltooien van de opdracht.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Funnel Adviseur sluit uitsluitend overeenkomsten af wanneer er vooraf een vast uurtarief is overeengekomen, of wanneer er sprake is van een vastgestelde prijs. Afspraken die met Funnel Adviseur zijn gemaakt, gelden niet automatisch voor toekomstige vervolgopdrachten van de klant.

De maandelijkse kosten worden aan het begin van elke kalendermaand in rekening gebracht bij de klanten. De tarieven die Funnel Adviseur hanteert, zijn altijd exclusief btw.

De uurtarieven van Funnel Adviseur kunnen jaarlijks in januari opnieuw worden vastgesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen beide partijen.

Indien Funnel Adviseur bij de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten van derden betrekt, dienen de volledige bijbehorende kosten vooraf voor 100% door de klant te worden voldaan. Deze betalingsverplichting geldt ook voor drukwerk. Funnel Adviseur zal dit altijd vooraf duidelijk bespreken met de klant.

Betaling dient volledig en uiterlijk binnen 3 weken (21 dagen) na de factuurdatum te worden voldaan. Het verrekenen van gefactureerde bedragen door Funnel Adviseur is niet toegestaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 3 weken raakt de klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment zal er wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig of niet ontvangen van betaling door de klant komen voor rekening van de klant. Dergelijke incassokosten bedragen altijd minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief btw.

Bij betaling in termijnen behoudt Funnel Adviseur zich het recht voor om bij te late betaling de dienstverlening of levering van producten (tijdelijk) op te schorten. In een dergelijk geval kan Funnel Adviseur een 'bevriezing' toepassen, waarbij de klant de toegang tot bepaalde diensten en/of producten wordt ontzegd. De bevriezing wordt pas opgeheven nadat beide partijen hierover overleg hebben gepleegd en afspraken hebben gemaakt over het vervolg.

Bij de uitvoering van opdrachten wordt veelal gewerkt in verschillende fases. Een fase wordt als afgerond beschouwd wanneer er goedkeuring is verkregen van de opdrachtgever, of wanneer de opdrachtgever heeft nagelaten binnen de door Funnel Adviseur gestelde termijn bezwaar te maken. Vanaf dat moment is het niet langer mogelijk om wijzigingen aan te brengen in eerdere fases, tenzij na overleg en goedkeuring van eventueel meerwerk.

Funnel Adviseur streeft ernaar om de afgesproken leveringstermijnen na te komen. Uitzonderingen hierop zijn onder meer het uitblijven van instructies, medewerking of benodigde materialen van de opdrachtgever, verlengd overleg met de opdrachtgever, ziekte of overmacht. Als een afgesproken termijn dreigt te worden overschreden, zal dit aan de opdrachtgever worden gemeld.

Indien op verzoek van de opdrachtgever (een aanzienlijk deel van) een opdracht gewijzigd moet worden, zal de lopende opdracht worden afgesloten en zal een nieuwe offerte worden opgesteld. Hierbij wordt ook een nieuwe prijs overeengekomen voor de aanvullende werkzaamheden. De tot dan toe verrichte werkzaamheden moeten in elk geval door de opdrachtgever worden betaald, mogelijk in de vorm van een tussentijdse facturatie en betaling.

Bij meerwerk zal Funnel Adviseur contact opnemen met de opdrachtgever om afspraken te maken over de hoeveelheid meerwerk, de kosten en de betalingsvoorwaarden.

Funnel Adviseur behoudt zich het recht voor om werk uit te besteden aan derden, waarbij Funnel Adviseur als hoofdaannemer fungeert.

Kleine afwijkingen in het door Funnel Adviseur geleverde product ten opzichte van wat is afgesproken, geven de opdrachtgever in principe niet het recht tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Indien nodig zal Funnel Adviseur uitleg geven over dergelijke kleine afwijkingen.

Na voltooiing van de opdracht is Funnel Adviseur niet verplicht om de gebruikte gegevens of materialen te bewaren.

Klachten en ondersteuning

Bij klachten dient de opdrachtgever deze zo snel mogelijk aan Funnel Adviseur te melden. Wij zullen ons uiterste best doen om eventuele klachten op te lossen. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de geldigheid van de betalingsverplichtingen die de opdrachtgever met ons is aangegaan.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Funnel Adviseur gemaakte en/of geleverde goederen blijven eigendom van Funnel Adviseur totdat de opdrachtgever alle verschuldigde bedragen voor onze producten en/of diensten volledig heeft betaald.

De opdrachtgever is niet gerechtigd om pandrechten te vestigen op goederen die onder dit eigendomsvoorbehoud vallen, noch deze op enige andere manier te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, of indien derden bepaalde rechten op deze goederen willen vestigen of doen gelden, dient de opdrachtgever Funnel Adviseur hier binnen zeven (7) dagen schriftelijk van op de hoogte te stellen.

Intellectuele eigendomsrechten

Funnel Adviseur is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ('IE-rechten') die rusten op of rondom alle geleverde producten en diensten. Indien de IE-rechten bij derden liggen die Funnel Adviseur toestemming hebben verleend voor gebruik, blijven deze IE-rechten te allen tijde bij de betreffende derden berusten.

Om niettemin het redelijke gebruik van de producten en diensten mogelijk te maken, verleent Funnel Adviseur aan de opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van de IE-rechten op of rondom de genoemde producten en/of diensten.

Dit recht wordt te allen tijde verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever zich houdt aan de verplichtingen zoals uiteengezet in deze overeenkomst. Funnel Adviseur kan in specifieke uitzonderingsgevallen en na betaling van een extra vergoeding de IE-rechten overdragen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Funnel Adviseur is het niet toegestaan om het resultaat van een opdracht aan te passen, breder te gebruiken of op andere wijze te gebruiken dan afgesproken, noch derden in staat te stellen dit te doen. In dergelijke gevallen behoudt Funnel Adviseur zich het recht voor om een aanvullende vergoeding te vragen, die ten minste driemaal het normale tarief bedraagt en in een redelijke verhouding staat tot het betreffende gebruik.

Vertrouwelijke informatie

Partijen komen overeen om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om vertrouwelijke informatie geheim te houden.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Bij de uitvoering van een opdracht door Funnel Adviseur is de opdrachtgever verplicht om:

 • Tijdig alle benodigde gegevens en informatie te verstrekken;
 • Volledige medewerking te verlenen;
 • Alle expliciete instructies op te volgen;
 • Toegang te verschaffen tot relevante accounts van derden, zoals CRM-systemen, Google AdWords, Google Analytics-accounts, enzovoort;
 • Funnel Adviseur volledig en schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele relevante wet- en regelgeving voor de uitvoering van de opdracht.

Mogelijkheden tot opzegging

Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht gedurende twee weken na ten minste drie (3) pogingen om schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met de opdrachtgever geen reactie wordt ontvangen, behoudt Funnel Adviseur zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht bestede uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Na beëindiging van de overeenkomst met Funnel Adviseur heeft de opdrachtgever geen verdere rechten meer op basis van deze overeenkomst.

Indien de opdrachtgever niet tijdig, niet volgens afspraken of niet in de juiste vorm de benodigde gegevens en informatie aanlevert, of op een andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft Funnel Adviseur het recht om na schriftelijke waarschuwing met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Als Funnel Adviseur kosten moet maken als gevolg van deze situatie, heeft Funnel Adviseur het recht deze kosten tegen de gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen.

Verstrekte gegevens

Funnel Adviseur is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, actualiteit, opmaak en verspreiding van het materiaal dat door de opdrachtgever aan Funnel Adviseur wordt verstrekt. Bovendien kan van Funnel Adviseur niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte is van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de opdrachtgever. Funnel Adviseur gaat ervan uit dat het materiaal dat door de opdrachtgever wordt aangeleverd, in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving. De opdrachtgever vrijwaart Funnel Adviseur tegen mogelijke claims van derden of instanties met betrekking tot deze kwestie.

Bij het verzenden van nieuwsbrieven, mailings en vergelijkbare communicatie is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en geldigheid van de door hen verstrekte (e-mail)adressen waarnaar de communicatie wordt verzonden.

Exclusiviteit

Opdrachten die aan Funnel Adviseur worden verstrekt, zijn te allen tijde exclusief en worden niet gelijktijdig aan andere partijen verstrekt.


Privacyregels

De opdrachtgever stemt ermee in om zich te houden aan de toepasselijke privacyregels zoals vastgelegd in de specifieke Nederlandse en Europese wetten, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB) en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Funnel Adviseur is niet verantwoordelijk voor eventuele schendingen van bepalingen uit deze regelgeving indien zij op verzoek van de opdrachtgever nieuwsbrieven, mailings en vergelijkbare communicatie produceren en verzenden. De opdrachtgever vrijwaart Funnel Adviseur hiervoor.

Dit impliceert onder andere dat de opdrachtgever derden adequaat informeert, toegang verleent tot gegevens, deze indien nodig corrigeert of verwijdert, en technische en organisatorische maatregelen neemt om de gegevens te beveiligen en niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze werden verkregen. Dit doel moet voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming aan derden zijn meegedeeld en mag niet zonder hernieuwde toestemming tussentijds worden gewijzigd.

Funnel Adviseur is te allen tijde bereid om op elke mogelijke manier samen te werken om aan bovengenoemde eisen te voldoen en om afzonderlijke verwerkersovereenkomsten met de opdrachtgever aan te gaan om volledige naleving van de wet- en regelgeving te waarborgen.

Door ons te betrekken bij de verwerking van persoonsgegevens erkennen opdrachtgevers dat zij op de hoogte zijn van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die wij volgens de huidige stand van de techniek hebben genomen. Zij verklaren tevens dat zij Funnel Adviseur niet aansprakelijk zullen stellen in het geval van een beveiligingsincident.

Indien Funnel Adviseur als gevolg van het verwerken van persoonsgegevens in opdracht van een opdrachtgever een boete opgelegd zou krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens, zal de opdrachtgever Funnel Adviseur vrijwaren. Bovendien behoudt Funnel Adviseur zich het recht voor om kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen voor werkzaamheden met betrekking tot dit onderwerp.

Aansprakelijkheid van Funnel Adviseur

In geval van een aantoonbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW) is Funnel Adviseur alleen verplicht schade te vergoeden in zoverre dit wettelijk is bepaald.

Funnel Adviseur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar controle liggen. Dit omvat ook teleurstellende resultaten van advertentiecampagnes. Als Funnel Adviseur prognoses heeft verstrekt met betrekking tot dergelijke campagnes, moeten deze altijd worden beschouwd als vrijblijvende schattingen, en Funnel Adviseur kan hier niet op worden aangesproken.

Voor schade die voortvloeit uit acties of nalatigheid van derden, moeten deze derden aansprakelijk worden gesteld. Indien Funnel Adviseur wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen, worden hiervoor afzonderlijke kosten in rekening gebracht.

Elk bedrag dat Funnel Adviseur mogelijk aan de opdrachtgever moet betalen als schadevergoeding wordt verminderd met eventuele eerdere betalingen van compensatie die door Funnel Adviseur aan de opdrachtgever zijn verstrekt.

In aanvulling op de bovengenoemde punten is Funnel Adviseur nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, verlies van winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, verlies van gegevens, schade als gevolg van niet-naleving van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade door onvoldoende medewerking, het niet opvolgen van instructies, of het verstrekken van onjuiste gegevens of informatie.

Funnel Adviseur kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade als zij daar schriftelijk zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade van op de hoogte is gesteld. Bovendien is de aansprakelijkheid van Funnel Adviseur beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Funnel Adviseur, haar medewerkers en partners, en deze aansprakelijkheid strekt zich nooit verder uit.

Elke aansprakelijkheid vervalt na een periode van 12 maanden na voltooiing, opzegging of ontbinding van de opdracht.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: alle externe oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien zijn en die Funnel Adviseur beletten om haar verplichtingen (volledig) na te komen.

Hieronder vallen onder andere: stakingen, ziekte van eigen medewerkers of ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, technische storingen binnen ons kantoor of bij externe partijen die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld, onvoldoende of onjuiste gegevens, of het ontbreken van voldoende medewerking.

Tijdens een periode van overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van Funnel Adviseur opgeschort. Als de overmachtssituatie langer duurt dan vier (4) weken, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit heeft geen gevolgen voor de eventuele schadevergoeding tussen beide partijen.

Indien Funnel Adviseur al werkzaamheden heeft verricht op het moment van overmacht of ontbinding, heeft zij het recht om deze werkzaamheden afzonderlijk in rekening te brengen. De opdrachtgever is dan verplicht om de bijbehorende factuur te betalen. Deze factuur wordt beschouwd als voortkomend uit een zelfstandige overeenkomst met Funnel Adviseur.

Tussentijdse Beëindiging van de Opdracht

Onafhankelijk van het recht op schadevergoeding hebben beide partijen de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen zonder dat er ingebrekestellingen of gerechtelijke uitspraken nodig zijn. Dit geldt in de volgende gevallen:

 1. Bij surséance van betaling;
 2. Bij aanvraag van faillissement;
 3. Bij liquidatie of beëindiging van de onderneming.

Dit is niet van toepassing op fusies, overnames en vergelijkbare situaties. Los van het recht op schadevergoeding hebben beide partijen ook de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen of de verdere uitvoering van werkzaamheden op te schorten, zonder dat er gerechtelijke uitspraken nodig zijn, wanneer de andere partij – na een schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van veertien (14) dagen voor herstel – niet voldoet aan wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Los van het recht op schadevergoeding heeft Funnel Adviseur het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen of de verdere uitvoering van werkzaamheden op te schorten zonder gerechtelijke tussenkomst als opdrachtgever valse en/of onjuiste persoonsgegevens heeft verstrekt of de overeenkomst onder valse voorwendselen heeft gesloten.

Een ontbinding, zowel door de partijen zelf als door de rechter, heeft nooit terugwerkende kracht. In geval van opschorting of ontbinding is opdrachtgever verplicht om redelijk uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden te vergoeden, inclusief verplichtingen die zijn aangegaan met derden. Als er een aanbetaling is gedaan, wordt deze verrekend met de kosten van deze verrichtingen.

Dit laat de rechten van Funnel Adviseur op basis van de wet of deze overeenkomst onverlet, inclusief het recht op vergoeding voor winstderving of schade als gevolg van ontbinding. Eventuele vorderingen die Funnel Adviseur op opdrachtgever heeft of zal krijgen zijn onmiddellijk opeisbaar.

Bij ontbinding of opzegging van de opdracht vervallen eventueel verleende kwantumkortingen. Deze kortingen zijn gebaseerd op het feit dat Funnel Adviseur meerdere opdrachten heeft ontvangen. In dat geval heeft Funnel Adviseur het recht om de verstrekte korting afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden die plaatsvinden tussen Funnel Adviseur en opdrachtgever, of die worden uitgewisseld.

De diensten van Funnel Adviseur omvatten onder andere design (zoals logo's en huisstijlen), reclame, marketing (waaronder SEO en online adverteren), copywriting, drukwerk, webontwikkeling, hosting en consultancydiensten.

In geval opdrachtgevers eigen inkoop- of andere voorwaarden hanteren, worden deze standaard afgewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien een bepaling in deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een vervangende bepaling op te stellen met als doel het oorspronkelijke doel en strekking zo veel mogelijk te behouden.

Funnel Adviseur behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen zullen schriftelijk of per e-mail worden gecommuniceerd en treden één maand na bekendmaking in werking.

Indien opdrachtgevers de herziene algemene voorwaarden niet accepteren, hebben zij het recht om de overeenkomst op te zeggen, maar dit recht geldt alleen tot aan het moment waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Opzegging dient schriftelijk aangetekend te worden gedaan naar het kantooradres van Funnel Adviseur.

Indien een opdrachtgever of partner zich niet kan vinden in deze algemene voorwaarden, staan wij open voor overleg en het vastleggen van aanvullende afspraken indien mogelijk. Afwijkingen zijn alleen geldig bij wederzijds akkoord en dienen schriftelijk of per e-mail te worden vastgelegd.

Geschillen en Toepasselijk Recht

Op alle dienstverlening van Funnel Adviseur en de gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Het Nederlandse recht is van toepassing.